* Mínimo 2 carácteres.
OK

Qualificació

Glossari Tècnic

03
Revestiment rútil-bàsic
10
Revestiment cel·lulòsic
11
Revestiment cel·lulòsic
111
Soldadura per arc amb elèctrode revestit
114
Soldadura per arc amb filferro tubular autoprotegit
12
Revestiment de rútil
121-1
Soldadura per arc submergit amb un filferro elèctrode massís
121-2
Soldadura per arc submergit amb dos filferros elèctrodes massisos
121-3
Soldadura per arc submergit amb tres filferros elèctrodes massisos
122
Soldadura per arc submergit amb banda elèctrode
125
Soldadura per arc submergit amb filferro tubular
13
Revestiment de rútil
131
Soldadura per arc amb gas inhert (Soldadura MIG)
132
Soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i protecció de gas inhert (Soldadura MIG)
133
Soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores metàl·liques i protecció de gas inhert (Soldadura MIG)
135
Soldadura per arc amb gas actiu (Soldadura MAG)
136
Soldadura per arc amb filferro tubular farcit de fundent i protecció de gas actiu (Soldadura MAG)
138
Soldadura per arc amb filferro tubular farcit de pòlvores metàl·liques i protecció de gas actiu (Soldadura MAG)
14
Revestiment de rútil + pòlvores metàl·liques
141
Soldadura per arc amb gas inhert i elèctrode no consumible de tungstè (Soldadura TIG)
142
Soldadura TIG autògena
143
Soldadura per arc amb gas inhert i filferro tubular consumible (Soldadura TIG)
145
Soldadura per arc amb gas reductor i elèctrode consumible massís (Soldadura TIG)
146
Soldadura per arc amb gas reductor i filferro tubular consumible (Soldadura TIG)
147
Soldadura per arc amb gas actiu i elèctrode no consumible de tungstè (Soldadura TAG)
15
Revestiment bàsic
151
Soldadura MIG per arc-plasma
152
Soldadura per arc-plasma amb pòlvores
153
Soldadura per arc-plasma amb arc transferit
154
Soldadura per arc-plasma amb arc no-transferit
155
Soldadura per arc-plasma amb arc semitransferit
16
Revestiment bàsic
18
Revestiment bàsic + pòlvores metàl·liques
19
Revestiment d'ilmenita
20
Revestiment d'òxid de ferro
211
Soldadura per punts indirecta
212
Soldadura per punts directa
221
Soldadura per costura encavalcada
222
Soldadura per costura per estampació
225
Soldadura per costura a topar de làmines
226
Soldadura per costura amb banda
231
Soldadura per projeccions (protuberàncies) indirecta
232
Soldadura per projeccions (protuberàncies) directa
24
Revestiment de rútil + pòlvores metàl·liques || Soldadura per espurneig
25
Soldadura a topar per resistència
27
Revestiment d'òxid de ferro + pòlvores metàl·liques
28
Revestiment bàsic + pòlvores metàl·liques
311
Soldadura oxiacetilènica
43
Soldadura per fricció-agitació
45
Revestiment bàsic
48
Revestiment bàsic
51
Soldadura per feix d'electrons
521
Soldadura per làser d'estat sòlid
521+131
Soldadura híbrida per làser d'estat sòlid i MIG
522
Soldadura per làser de gas
523
Soldadura per làser amb díodes
72
Soldadura per electroescòria
73
Soldadura per electrogàs
743
Soldadura per alta freqüència per inducció
782
Soldadura d'espàrrecs per resistència
783
Soldadura d'espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica o gas de protecció
784
Soldadura d'espàrrecs per arc induït de cicle curt
785
Soldadura d'espàrrecs per arc induït amb descàrrega de condensadors
786
Soldadura d'espàrrecs amb descàrrega de condensadors amb ignició del broquet
787
Soldadura d'espàrrecs per arc induït amb collar fusible
788
Soldadura d'espàrrecs per fricció
912
Soldadura fuerta amb flama
913
Soldadura forta amb làser
921
Soldadura forta en forn
924
Soldadura forta en bany de sals
942
Soldadura blana amb flama
943
Soldadura blana amb eina soldadora
951
Soldadura blana per onada
973
Soldadura forta de coure amb MIG
976
Soldadura forta de coure amb làser
A
Revestiment àcid || Mínim allargament a la tracció requerit per l'especificació del material (assaig de plegat) || Examen macroscòpic
Af
Superfície de fractura
a
Espessor de disseny (nominal) del coll || Angle de plegat || Acceptable
aA
Espessor real del coll
as
Projectat (projecció tèrmica)
AaYxZ
Número de porus (Y) de Z mm de diàmetre (soldadura d'espàrrecs per arc)
APS
Projecció per plasma atmosfèric
APSS
Projecció per plasma atmosfèric amb suspensió
AS
Projecció per arc (projecció per arc amb filferro)
α
Angle d'acord de la soldadura || Angle de la ramificació
A-W
Soldadura en brut
B
Revestiment bàsic || Filferro tubular bàsic || Unió a topar (soldadura forta)
b
Àrea que envolta els porus
BC
Recobriment intermedi (projecció tèrmica)
BPQ
Qualificació de l'habilitat del Soldador de soldadura forta (ASME)
BPS
Especificació del procedment de soldadura forta
bs
Soldadura per ambdós costats
BT
Assaig de plegat d'unions soldades
BW
Soldadura a topar
β
Angle de manca d'alineació angular
C
Revestiment cel·lulòsic || Capacitat (soldadura d'espàrrecs per arc) || Filferro fred
CAPS
Projecció per plasma en atmosfera controlada
ci
Inserto consumible
CF
Fèrula ceràmica (soldadura d'espàrrecs per arc)
CFS
Projecció per flama amb corda
CG
Pinça en C portàtil (soldadura per resistència)
CGS
Projecció en fred (projecció de gas fred)
CT
Termòmetre de contacte
D
Diàmetre exterior del tub || Mode de transferència per curtcircuit || Màquina de carrera doble (soldadura per resistència) || Actuador de carrera doble (soldadura per resistència)
D1
Diàmetre exterior del tub principal
D2
Diàmetre exterior de la ramificació
De
Diàmetre exterior del tub
Di
Diàmetre interior del tub
d
Diàmetre del porus || Diàmetre de l'espàrrec (soldadura d'espàrrecs per arc) || Diàmetre de la soldadura (soldadura per protuberància) || Diàmetre del mandril o del corró interior (assaig de plegat)
d1
Distància mínima entre dos tubs (unions tub / placa tubular)
dA
Diàmetre de l'àrea que envolta els porus
da
Diàmetre exterior del tub (unions tub / placa tubular)
db
Diàmetre nominal de la base de la soldadura (soldadura per protuberància)
dw
Diàmetre de la soldadura
DE
Eficiència de deposició (projecció tèrmica)
DGS
Projecció per detonació (detonació projectada per canó)
DS
Soldadura per fusió i forja (soldadura d'espàrrecs per arc)
DT
Assaig destructiu (metal·logràfic o mecànic)
E
Material d'aportació per a ISO 4063 - 111 || Atacat químicament (examen macro/microscòpic)
EG
Material d'aportació per a ISO 4063 - 73
ES
Material d'aportació per a ISO 4063 - 72
f
Fos (projecció tèrmica)
fb
Fundent de suport
FBC
Proveta d'assaig de plegat de cara d'aplacat sense soldadura a topar
FBCB
Proveta d'assaig de plegat de cara d'aplacat amb soldadura a topar
FC
Fèrula ceràmica
FF
Introduït
FM1
Material d'aportació per a la soldadura d'acers no aliats i de gra fi
FM2
Material d'aportació per a la soldadura d'acers d'alta resistència
FM3
Material d'aportació per a la soldadura d'acers resistents a la termofluència amb Cr < 3,75%
FM4
Material d'aportació per a la soldadura d'acers resistents a la termofluència amb 3,75% < Cr 12%
FM5
Material d'aportació per a la soldaudra d'acers inoxidables i resistents a la calor
FM6
Material d'aportació per a la soldadura de níquel i aliatges de níquel
FN
Contingut de ferrita delta/Número de ferrita
fr
Aigua dolça (Soldadura humida hiperbàrica)
FT
Assaig de fractura d'unions soldades
FW
Soldadura en angle
G
Material d'aportació per a ISO 4063 - 131 i 135 || Mode de transferència globular
g
Separació entre tub i placa tubular
gb
Gas de suport
gg
Ressanament pel revers de la soldadura
GP
Gas de protecció
H
Filferro calent || Capil·laritat horitzontal (soldadura forta) || Màquina hidràulica (soldadura per resistència)
h
Alçada o amplada de la imperfecció || Longitud de la part roscada de la femella
HAZ
Zona afectada per la calor
H-L045
Posició en tub (fixe) amb angle d'inclinació de 45º per a soldadura cap amunt
HVAF
Projecció d'alta velocitat per flama amb aire i combustible
HVFSS
Projecció d'alta velocitat per flama amb suspensió
HVOF
Projecció d'alta velocitat per flama amb oxigàs
I
Intensitat de corrent de soldadura || Examen microscòpic
i
Penetració en soldadures en angle
ic
Collar incomplet (soldadura d'espàrrecs per arc)
ICPS
Projecció per plasma aportat per inducció
is
Anella de projeccions incompleta (soldadura d'espàrrecs per arc)
JPQR
Registre de qualificació del procediment d'unió mecànica
JPS
Especificació del procediment d'unió mecànica
J-L045
Posició en tub (fixe) amb angle d'inclinació de 45º per a soldadura cap avall
L
Material d'aportació per a ISO 4063 - 52 || Elevació (soldadura d'espàrrecs per arc) || Longitud de solapament
l
Longitud de la imperfecció en la direcció longitudinal de la soldadura
l1
Longitud del cupó d'assaig
l2
Meitat de l'amplada del cupó d'assaig
LC
Recàrrega per làser
lf
Longitud d'examen
LFBB
Proveta d'assaig de plegat de cara longitudinal de soldadures a topar
LRBB
Proveta d'assaig de plegat d'arrel longitudinal de soldadures a topar
lp
Amplada de l'àrea projectada o de la secció transversal
LT
Assaig de fugues
Lt
Longitud total
lw
Soldadura cap a l'esquerra
M
Filferro tubular amb pòlvores metàl·liques
m/c
Mecanitzat (projecció tèrmica)
mb
Soldadura amb suport
ME
Assaig metal·logràfic macroscòpic o microscòpic d'unions soldades
ml
Passades múltiples
MT
Assaig per partícules magnètiques
MW
Màquina multipunt (soldadura per resistència)
N/A
No aplicable
na
No acceptable
nb
Soldadura sense suport
NDT
Assaig no destructiu
nf
Cap fractura (soldadura d'espàrrecs per arc)
ng
Sense ressanament pel revers de la soldadura
nm
Sense metall d'aportació
no
Cap objecció (soldadura d'espàrrecs per arc)
NP
Sense protecció (soldadura d'espàrrecs per arc)
NT
Nomalitzat i revingut
O
Material d'aportació per a ISO 4063 - 31 || Unió solapada (soldadura forta)
P
Material d'aportació per a ISO 4063 - 15 || Xapa || Filferro tubular de rútil amb escòria de refredament ràpid || Protusió (soldadura d'espàrrecs per arc) || Mode de transferència pulsada || Actuador de diafragma (soldadura per resistència) || Paràmetre de Hollomon-Jaffe
Ps
Resistència al cisallament de la soldadura
PA
Posició plana
PB
Posició horitzontal vertical
pBPS
Especificació del procediment de soldadura forta preliminar
PC
Posició horitzontal
PD
Posició horitzontal sota sostre
PE
Posició sota sostre
PF
Posició vertical ascendent
PFS
Projecció per flama amb pòlvores
PG
Posició vertical descendent
PH
Posició en tub per a soldadura cap amunt
PJ
Posició en tub per a soldadura cap avall
PK
Posició en tub per a soldadura orbital
PP
Pre-col·locat
PQR
Registre de Qualificació del Procediment de Soldadura (ASME)
PS
Equip portàtil per a soldadura per costura (soldadura per resistència)
PT
Assaig per líquids penetrants
PTA
Arc-plasma transferit || Recàrrega per plasma per arc transferit
PTWA
Projecció per plasma per arc transferit amb filferro
PW
Equip de soldadura per protuberàncies (soldadura per resistència)
PWHT
Tractament tèrmic posterior a la soldadura
pWPS
Especificació Preliminar del Procediment de Soldadura || Especificació de Procediment de Soldadura Preliminar
PWS
Supervisor de soldadura de termoplàstics
QT
Trempat i revingut
R
Revestiment de rútil || Filferro tubular de rútil amb escòria de refredament lent || Actuador de reductors de cabal (soldadura per resistència)
r
Radi d'acord de la soldadura
RA
Revestiment de rútil-àcid
RB
Revestiment de rútil-bàsic
RC
Revestiment de rútil-cel·lulòsic
ReH
Límit elàstic
RFS
Projecció per flama amb vareta
RH
Resistència d'adherència a tracció (projecció tèrmica)
RL
Línia de referència
RR
Revestiment gruixut de rútil
RT
Temperatura ambient || Assaig radiogràfic
RT-F
Assaig radiogràfic utilitzant pel·lícula
RT-S
Assaig radioscòpic amb adquisició digital d'imatge
RT-CR
Assaig radiogràfic computeritzat utilitzant imatges emmagatzemades en plaques al fòsfor
RW
Robot de soldadura
rw
Soldadura cap a la dreta
RWC
Coordinador de soldadura principal/responsable
S
Filferro/Vareta massisa || Material d'aportació per a ISO 4063 - 12 || Mode de transferència esprai || Màquina de descens lent de l'elèctrode (soldadura per resistència) || Actuador de carrera simple (soldadura per resistència)
s
Espessor del metall de soldadura || Profunditat de penetració || Espessor nominal de la soldadura a topar || Segellament (projecció tèrmica)
sa
Aigua salada (Soldadura humida hiperbàrica)
SBB
Proveta d'assaig de plegat lateral transversal de soldadures a topar
SBC
Proveta d'assaig de plegat lateral d'aplacat sense soldadura a topar
SBCB
Proveta d'assaig de plegat lateral d'aplacat amb soldadura a topar
SF
Aliatge autofundent (projecció tèrmica)
sf
Fractura en l'espàrrec (soldadura d'espàrrecs per arc)
SG
Pinça de tissora portàtil (soldadura per resistència) || Gas de protecció (soldadura d'espàrrecs per arc)
SP
Equip de soldadura per punts de pedestal (soldadura per resistència) || Sense protecció || Posició d'assaig especial
sl
Passada única
sm
Esmerilament (projecció tèrmica)
ss
Soldadura per un costat
SW
Equip per a soldadura per costura (soldadura per resistència)
SWPS
Especificació del Procediment de Soldadura Estàndard (ASME)
T
Material d'aportació per a ISO 4063 - 114, 132, 133, 136 i 138 || Tub o “Sección Buida” || Parell || Unió en T (soldadura forta)
t
Espessor de la xapa o de la paret del tub
t1
Espessor del tub principal || Espessor de recàrrega (unions tub / placa tubular)
t2
Espessor de la ramificació || Espessor de la placa tubular (unions tub / placa tubular)
Ti
Temperatura entre passades
Tm
Temperatura de manteniment del prescalfament
Tp
Temperatura de prescalfament
ts
Espessor de la proveta (assaig de plegat)
tw
Temps de soldadura (soldadura d'espàrrecs per arc)
TB
Dispositiu òptic o elèctrico per a la mesura sense contacte de la temperatura
TC
Recobriment superficial (projecció tèrmica)
TE
Termoparell
TRBB
Proveta d'assaig de plegat d'arrel transversal de soldadures a topar
TFBB
Proveta d'assaig de plegat de cara transversal de soldadures a topar
TS
Soldadura amb encebament per contacte (soldadura d'espàrrecs per arc) || Materials sensibles a la temperatura
U
Tensió de soldadura || Tensió de càrrega (soldadura d'espàrrecs per arc) || No atacat químicament (examen macro/microscòpic)
uc
Collar irregular (soldadura d'espàrrecs per arc)
us
Projeccions irregulars (soldadura d'espàrrecs per arc)
UHS
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en U, en l'HAZ i en la cara paral·lela a la superfície
UHT
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en U, en l'HAZ i en la cara perpendicular a la superfície
UT
Assaig ultrasònic
UT-PA
Tècnica ultrasònica mitjançant multielements amb control de fase (phased array)
UT-PE
Tècnica ultrasònica d'impuls-eco
UT-TOFD
Tècnica ultrasònica de difracció de temps de vol
UWS
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en U, en el metall de soldadura i en la cara paral·lela a la superfície
UWT
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en U, en el metall de soldadura i en la cara perpendicular a la superfície
V
Filferro tubular rútil o bàsic/fluorat
VD
Capil·laritat vertical descendent (soldadura forta)
VHS
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en V, en l'HAZ i en la cara paral·lela a la superfície
VHT
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en V, en l'HAZ i en la cara perpendicular a la superfície
VPS
Projecció per plasma en una cambra de buit
VT
Examen visual
VU
Capil·laritat vertical ascendent (soldadura forta)
VWS
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en V, en el metall de soldadura i en la cara paral·lela a la superfície
VWT
Proveta d'assaig amb entalla Charpy en V, en el metall de soldadura i en la cara perpendicular a la superfície
W
Material d'aportació per a ISO 4063 - 14 || Filferro tubular bàsic/fluorat amb escòria de refredament lent || Potència de càrrega (soldadura d'espàrrecs per arc)
wd
Profunditat de l'aigua (Soldadura hiperbàrico)
wf
Amplada de la superfície de fractura || Fractura per la soldadura (soldadura d'espàrrecs per arc)
WFS
Projecció per flama amb filferro (per combustió amb filferro)
WM
Metall d'aportació
wm
Amb metall d'aportació
WOPQ
Qualificació de l'habilitat de l'Operador de Soldadura (ASME)
wp
Ampladaa de la soldadura o amplada o alçada de l'àrea de secció transversal
WPQ
Qualificació de l'habilitat del Soldador (ASME)
WPQR
Registre de Qualificació del Procediment de Soldadura
WPS
Especificació del Procediment de Soldadura
WSPS
Projecció per plasma amb aigua estabilitzada
Y
Filferro tubular bàsic/fluorat amb escòria de refredament ràpid
Z
Filferro tubular d'altres tipus
z
Longitud del costat (peu) de la soldadura en angle


ITCS

Subscriu-te al nostre newsletter

Et mantindrem informat de les novetats a ITCS i en el món dels processos d'unió

 He llegit i accepto les condicions contingudes a Política de privacitat.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies